سرویس پارچ و لیوان

پارچ و لیوان از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته و ابتدا از جنس فلز بوده و با پیشرفت تکنولوژی، از جنس های مختلفی ساخته شد. در ظرفستان می توانید انواع این سرویس ها را مشاهده و خرید نمایید.